Päivähoito 

Mitä varhaiskasvatus on

Varhaiskasvatukseen on oikeus kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatus tukee kodin kasvatustoimintaa. Päiväkodissa ja perhepäiväkodissa lapset otetaan huomioon omana itsenään. Turvallisuus, tasapuolisuus, toisten huomioon ottaminen ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Lapsella on mahdollisuus toimia ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan ikäänsä ja kehitystään vastaavalla tasolla. Hoitopäivä sisältää monenmoista toimintaa: ruokailua, ulkoilua, leikkejä, askartelua ja yhdessäoloa. Mottonamme on "sopivasti virikkeitä ja elämyksiä, riittävästi lepoa ja hoivaa sekä paljon aikaa lapselle".

Päivähoitoon – mitä tehdä?
Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Toivottavaa on, että paikkaa haetaan riittävän ajoissa. Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta ja päiväkodista.Vanhempien päivähoitotoiveet pyritään ottamaan huomioon (mm. alue, hoitopaikka). Päivähoitopaikan myöntää päivähoidonjohtaja.

Päivähoitoon tulo
Päivähoitoon tulo on suuri muutos perheen, ja erityisesti lapsen elämässä. On tärkeää, että lapsen kanssa keskustellaan etukäteen päivähoidon aloittamiseen liittyvistä asioista. Päivähoitopaikkaan kannattaa käydä etukäteen yhdessä tutustumassa. Tutustuminen puolin ja toisin helpottaa lapsen totuttautumista ja sopeutumista päivähoitopaikkaan.

Lapsen sairastuessa
Jos lapsesi sairastuu, ilmoita siitä päivähoitopaikkaan. Sairaana lapsesi ei voi tulla päivähoitoon, koska sairaus voi tarttua toisiin lapsiin ja ryhmässä toimiminen voi väsyttää lasta. Sairauden jälkeen lapsi voidaan tuoda päivähoitoon, kun hän voi osallistua normaaliin tapaan päivittäiseen toimintaan, esimerkiksi ulkoiluun. Jos lapsellesi sattuu tapaturma, ilmoitetaan asiasta viipymättä vanhemmille. Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, lapsesi viedään tarvittaessa hoitoon terveyskeskukseen.

Perheiden kotipalvelua voi kysellä Saarikasta palveluvastaava Piritta Järviseltä (puh. 044 4596 571). Kotipalvelua voi saada esim. lapsen syntymän yhteydessä, perheenjäsenen sairastuessa jne.

Hoitosopimus
Päivähoidossa tehdään hoitosuhteen alkaessa jokaisesta lapsesta kirjallinen hoitosopimus yhdessä vanhempien, hoitajan/ hoitopaikan ja päivähoidon johtajan kanssa. Hoitosopimukseen kirjataan mm. päivittäiset hoitoajat. Mikäli hoitoajoissa tapahtuu muutoksia, niistä tulee ilmoittaa etukäteen hoitajalle. Perhepäivähoitajat pitävät kirjaa kunkin hoidossa olevan lapsen hoitoajoista. Vanhempien tulee joka kuun lopulla tarkistaa merkinnät ja allekirjoituksellaan hyväksyä täytetyt listat (osa hoitajan palkasta määräytyy listojen perusteella). On tärkeää, että kerrotte hoitopaikassanne lapsenne tulevista poissaolopäivistä, kuten lomista ja lomautuksista. Jos lapsenne hoito keskeytyy pidemmäksi ajaksi, ilmoittakaa päivähoidon johtajalle. Pyrimme aina siihen, että pidemmänkin poissaolon jälkeen lapsi saisi jatkaa vanhassa tutussa hoitopaikassaan. Varahoitoa tarvittaessa ilmoittakaa asiasta mahdollisimman aikaisin joko hoitopaikkaan tai päivähoidon johtajalle. Varahoitopaikka järjestetään aina jokaiselle lapselle.

Yhteistyö
Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan yhteistyö on tärkeä ja luonnollinen osa toimintaa. Se on hoito- ja kasvatustyön perusta. Toisiimme tutustuminen, keskustelut, juttutuokiot luovat pohjan toiminnalle. Päivähoidon henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Perheen ja työntekijöiden yhteistyön helpottamiseksi vanhemmille annetaan heti hoitosuhteen alkaessa lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) täytettäväksi. Vasua täytetään vuosittain hoitohenkilökunnan ja lapsen vanhempien kesken.
Kasvatuskumppanuus on avainsanamme!