09.01.2019

Nuohousta koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2019

Nuohousta koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2019

 

Keski-Suomen maakunnan alueella nuohous vapautuu 30.6.2019 jälkeen.

Tästä poiketen 1.1.2019 alkaen piirinuohouksesta vapaita alueita ovat Karstulan piiri, Kyyjärven piiri, Saarijärven eteläinen piiri, Viitasaaren piiri ja Äänekosken pohjoinen sekä eteläinen piiri.

Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Piirinuohoojalla on 6 kk ajan yksinoikeus alueensa nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla, tänä aikana asiakas ei voi tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta.

Keski-Suomessa piirinuohousjärjestelmästä luovutaan 30.6.2019 jälkeen. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti, nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti, talotikkaat, kulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Palaute nuohoustyöstä pyydetään toimittamaan nuohoustyönsuorittajalle.

https://intermin.fi/nuohous

Nuohouksen hinnat 30.6.2019 saakka


Veroton yksikköhinta on 0,78 euroa pelastuslaitoksen johtokunnan päättämällä tavalla. Vähimmäisyksikkömäärä on 45 yksikköä (PELAJK 18.9.2018 § 22).

Yksikkömäärät lasketaan kohdekohtaisesti Nuohousalan Keskusliitto ry:n 2.2.2001 julkaiseman ja 1.8.2005 päivitetyn mallin mukaisesti. Nuohoustyössä noudatetaan voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi Nuohousalan Keskusliitto ry:n julkaisemia nuohoustyöohjeita.

 

Nuohoojien yhteystiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos pitää yllä kuntien alueilla toimivien piirinuohoojien yhteystietoja 30.6.2019 saakka.

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/kansalaisen_turvallisuus/arki/nuohous

 

Lisätietoja nuohousuudistuksesta:

Jouni Nurminen, Riskienhallintapäällikkö

Keski-Suomen pelastuslaitos

Salontaipaleentie 6

40500 Jyväskylä

puh. 0500 - 542 113

jouni.nurminen@jkl.fi

Takaisin